Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 Sector CLB

Sectorale informatie

Bekwaamheid van de minderjarige en recht op instemming met de buitengerechtelijke jeugdhulp

DRP : art. 4 2. "In afwijking van 1, oefent de minderjarige de rechten, bedoeld in artikel 8, 13 en 22, zelfstandig uit op voorwaarde dat hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat is, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. De minderjarige van 12 jaar of ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen."
 

 • Art. 28 van het Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998 (B.S.10/04/1999) werd d.m.v. het Decreet betreffende het onderwijs XVI van 7 juli 2006 (B.S.: 31-08-2006) aangepast (p. 43640).

  "Art. 28. 1. Als een school vraagt aan het centrum om een leerling te begeleiden, beperkt het centrum zich, onverminderd de toepassing van artikel 27, tot een aanbod tot begeleiding. [Het centrum zet in dit geval de begeleiding alleen voort als de betrokken leerling hiermee instemt, op voorwaarde dat hij in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen, rekening houdend met zijn leeftijd en maturiteit. De minderjarige van twaalf jaar en ouder wordt vermoed in staat te zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen.

  In het andere geval wordt de begeleiding alleen voortgezet mits de ouders van de betrokken leerling ermee instemmen.]

  2. [In afwijking van artikel 4 en 8 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp is de instemming van de betrokken leerling of zijn ouders niet vereist] als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole. Als de betrokken leerling of zijn ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie."
 • Toestemming voor het toedienen van vaccinaties
  M.b.t. het toestemmen voor het toedienen van vaccinaties is de leeftijd ongewijzigd gebleven, nl. vanaf 18 jaar.
   

Dossier

 • Omzendbrief van  31/01/2002: Concrete richtlijnen voor de overdracht van het multidisciplinair dossier: sinds 1 september 2006 is ook de wachtperiode voor overdracht van dossiers reeds gewijzigd; deze wijziging dient nog opgenomen te worden in de  omzendbrief d.d. 31/01/2002.

  “Tijdens haar bijeenkomst van vrijdag 1 september 2006 keurde de Vlaamse Regering definitief een wijziging aan het besluit over het multidisciplinair dossier in de CLB's goed. De wachttijd voor de overdracht van dossiers van leerlingen die van school veranderen, wordt beperkt tot 10 dagen (i.p.v. 30 dagen) en dit met ingang van het schooljaar 2006-2007.
  De wachttijd geeft ouders en leerlingen de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen de overdracht van gegevens die geen deel uitmaken van de verplichte begeleiding. De verkorting van deze wachtperiode wil vooral toelaten leerlingen die om problematische redenen overstappen naar een andere school op de voet te volgen en werd in het verleden ook al bepleit door de CLB-sector.”

 

Relevante informatie

Opgelet: onderstaande link opent in een nieuw venster!