Sla navigatie over
Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
startpagina | contact | sitemap integrale jeugdhulp  | zoek
 
 

 

 

 

 FAQ's inspraak en participatie

 

 

Jongeren worden vaak expliciet om hun mening gevraagd. Ook op informele momenten drukken de jongeren hun eigen mening uit. Wij houden met deze informele informatie ook rekening bij het nemen van beslissingen, dus hierbij is ook sprake van participatie. Moeten wij al deze verschillende vormen van participatie registreren of is het voldoende als we een registratie voorzien van de formele participatie momenten?

Inderdaad, ook de informele informatie die door jongeren aangebracht wordt, valt onder het recht op participatie. Het feit dat er met deze informele info rekening gehouden wordt bij het nemen van beslissingen betekent dat er toch een manier moet zijn om af te leiden dat de beslissing o.m. op deze informatie gebaseerd is? Er kan bijvoorbeeld naar dat gesprek verwezen worden. En staat die beslissing in het dossier, dan is dit ook een vorm van registratie natuurlijk. Een verslag kan ook mee ondertekend worden, of de minderjarige kan zelf elementen toevoegen, enz.

 

In elk geval heeft het registreren het voordeel dat je op die manier ( de inspectie) kan aantonen dat de minderjarige effectief betrokken wordt bij zijn hulpverlening. Zoniet, wordt het heel wat moeilijker, niet?

 

Terug naar vragenlijst

 

 

 

Kan de verplichte leerlingbegeleiding geweigerd worden?

De verplichte leerplichtbegeleiding werd gemoduleerd binnen het hulpverleningsaanbod van de CLB-sector en valt niettegenstaande het verplicht karakter (verplichting tot aanbieden) binnen het domein van Integrale Jeugdhulp.

De leerling dient hierbij niet om instemming gevraagd te worden. Hij/Zij kan wel weigeren om zijn/haar medewerking te verlenen. Het is dan de taak van de CLB-medewerker om te proberen via dialoog toch de medewerking en de instemming van de leerling te bekomen. Het uitgebreid en op begrijpelijke manier informeren van de leerling is hierbij cruciaal: deze informatie moet de leerling in staat stellen inzicht te verwerven in de voordelen en/of noodzaak van de hulpverlening en in de voorgestelde oplossingsstrategieŽn om uiteindelijk mee te kunnen instemmen met het begeleidingsaanbod. 

De gegevens verzameld tijdens deze verplichte begeleiding zullen opgenomen worden in het multidisciplinair dossier. De leerling zal toegang hebben tot deze gegevens conform de regels van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het multidisciplinair dossier.

 

 Terug naar vragenlijst

 

 

Mag de weigering van de leerling tot begeleiding in het dossier opgenomen worden?

Ja. Ook de aangebrachte motivatie wordt bij voorkeur genoteerd.

 

 Terug naar vragenlijst

 

 

Kan een multidisciplinair overleg op school geweigerd worden?

Nee, het multidisciplinair overleg ( noch de aanwezigheid van de CLB-medewerker op dit overleg in het kader van de schoolondersteuning) op school valt trouwens niet onder de regeling m.b.t. de Integrale Jeugdhulp, noch onder het DRP. Enkel een aangeboden leerlingbegeleiding door het CLB kan geweigerd worden.

 

 

 Terug naar vragenlijst

 

 

Kan een minderjarige een medisch consult weigeren?

Medische consulten vallen niet onder de regelgeving van Integrale Jeugdhulp. Conform het CLB-decreet, art 30, ß2 kunnen de ouders of de leerling (vanaf 12 jaar) zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het centrum. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door ofwel een andere arts van hetzelfde centrum ofwel door een arts van een centrum naar keuze ofwel door een arts die niet tot een centrum behoort, maar wel in het bezit is van het hiertoe door de regering bepaalde bekwaamheidsbewijs.

 

 Terug naar vragenlijst

 

 

Wat indien een leerling in een crisissituatie de begeleiding van het CLB weigert?

Indien een bekwame leerling in een crisissituatie een aangeboden begeleiding weigert en vraagt om zijn ouders niet te informeren, moet de CLB-medewerker dit in principe respecteren.  

Indien de situatie echter een noodsituatie is, d.w.z. een situatie waarbij een rŽel, ernstig en dreigend gevaar is voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige ( of eventueel zelfs van anderen), mag de CLB-medewerker in het belang van de leerling wel bijkomende acties ondernemen om het gevaar te stoppen ( door bv. andere hulpverleners in te schakelen of eventueel de ouders in te lichten , ...) maar dit bij voorkeur op de minst schadelijke manier.

 Terug naar vragenlijst

 

 

Kan een school een CLB-begeleiding opleggen ten aanzien van een leerling met gedragsproblemen?

In principe kan dit niet, want de CLB-begeleiding valt onder de vrijwillige hulpverlening.

Indien een school, na afspraak met het CLB, deze voorwaarde echter opneemt in een contract met de leerling, zal het CLB een aanbod tot begeleiding formuleren. De leerling blijft dan nog steeds vrij om hiermee in te stemmen. De leerling dient duidelijk geÔnformeerd te worden over de consequenties van een weigering. Het CLB maakt hier best goede afspraken met de school en dient duidelijk te stellen dat deze ‘verplichte’ begeleiding niet resultaatgebonden kan zijn.

 Terug naar vragenlijst

 

 

Kan een leerling aanwezigheid claimen op een integratieteam (GON)?

Dit behoort niet tot het domein van de jeugdhulpverlening, maar wel tot de onderwijsregelgeving. Een leerling kan wel de vraag stellen, doch geen aanwezigheid claimen.  Ook het CLB kan de leerling uitnodigen, maar de leerling kan weigeren hierop in te gaan.

 

Terug naar vragenlijst

 

 

Welke acties moet het CLB ondernemen met betrekking tot het recht op participatie?

Recht op participatie houdt o.a. in mee beslissen, mee uitvoeren en mee evalueren. Dit noodzaakt het creŽren van gelijke participatie kansen.: d.w.z. de minderjarige cliŽnt beschouwen als een evenwaardige partner. Aan deze partner moeten voldoende mogelijkheden en waarborgen geboden worden m.b.t. het meebepalen van het hulpverleningsproces.

In de CLB-praktijk wordt al op verschillende niveaus participatief gewerkt met leerlingen.

Op individueel niveau is de participatiegedachte ingebed bij het bepalen en uitvoeren van de individuele leerlingbegeleiding: het is de taak van de procesbegeleider om de rechten van de cliŽnt te waarborgen.

Op collectief niveau moet ernaar gestreefd worden om gemeenschappelijke vragen/problemen op te lossen via het participatief werken in klasverband. Daarnaast kunnen leerlingen ook via de centrumraad betrokken worden bij de uitvoering/evaluatie van de  leerlingbegeleiding. Hierbij kan de vraag gesteld worden in welke mate het realiseerbaar is om ook hier een vertegenwoordiging van de leerlingen te voorzien.   

De leerlingenraad op school kan een uitgelezen platform zijn om de leerlingen actief te laten participeren aan de organisatorische aspecten van de leerlingenbegeleiding. De organisatie van de CLB-begeleiding zou bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerende thema kunnen zijn.

 

Terug naar vragenlijst

 

 

Wat als een minderjarig meisje die in een leefgroep verblijft niet wil begeleid worden door een man omwille van religieuze redenen?

In principe voorziet het DRP een vrije keuze van hulpverlener voor zover de opdracht en de organisatie van de jeugdhulpvoorziening dit toelaten. Dit moet dus werkbaar zijn voor de dienst. Er moeten b.v. verschillende hulpverleners werken op een bepaald moment om te kunnen kiezen. En men kan moeilijk vermijden dat er contact is tussen bepaalde inwoners en bepaalde hulpverleners in een leefgroep.

 

 

Terug naar vragenlijst